De wooncoöperatie

NOG 10 MIDDELDURE HUURWONINGEN BESCHIKBAAR

Wooncoöperatie Akropolis-IJburg is een initiatief van Vereniging Akropolis Amsterdam en Wooncoöperatie Centrumeiland IJburg. Samen willen zij 31 meergeneratiewoningen realiseren op het nieuw aangelegde Centrumeiland. Het gaat om een mix van 8 sociale huurwoningen en 23 middeldure huurwoningen. De wooncoöperatie is een woongemeenschap van jongere en oudere bewoners die het prettig vinden samen een woongebouw te ontwikkelen en daarin langdurig te wonen in een sfeer van onderling respect, sociale cohesie en met aandacht voor elkaar. Onze wooncoöperatie heeft geen winstoogmerk.
Als je lid wordt van onze wooncoöperatie, word je mede-eigenaar van het woongebouw. Je bent dus collectief eigenaar. Onze wooncoöperatie verhuurt de 31 appartementen uitsluitend aan haar leden, die samen de coöperatie besturen.

Onze leden ontwerpen -met professionele ondersteuning- zelf het woongebouw en hun woning. Ook maken zij een beheer- en onderhoudsplan, zodat het gebouw ook in toekomst in goede staat blijft.

Samen kun je meer dan alleen. Het is inspirerend om het enthousiasme, de denkkracht en saamhorigheid van de bewoners te benutten om op deze prachtige plek een geheel nieuw woongebouw te ontwikkelen.

Op dit moment onderzoeken we of we één groter gebouw kunnen ontwerpen of twee kleinere. Hiernaast staan impressies van hoe die er uit kunnen gaan zien.

Het gebouw begint vorm te krijgen

Samen kun je meer dan alleen

We zijn samen met architect Anke Zeinstra druk met het ontwerp. Onze werkgroep Ontwerp en Duurzaamheid maakt overuren!

Wooncoöperatie Akropolis-IJburg is een initiatief van Vereniging Akropolis Amsterdam (VAA) en Wooncoöperatie Centrumeiland IJburg. Samen realiseren zij 31 meergeneratiewoningen op het nieuw aangelegde Centrumeiland. Het gaat om een mix van 6 sociale huurwoningen, 2 sociale huurwoningen voor gezinnen, 22 middeldure huurwoningen en collectieve voorzieningen. De wooncoöperatie is een woongemeenschap van jongere en oudere bewoners die het prettig vinden samen een woongebouw te ontwikkelen en daarin langdurig te wonen in een sfeer van onderling respect, sociale cohesie en met aandacht voor elkaar. Onze wooncoöperatie heeft geen winstoogmerk.

Onze leden ontwerpen -met professionele ondersteuning- zelf het woongebouw en hun woning. Ook maken zij een beheer- en onderhoudsplan, zodat het gebouw ook in toekomst in goede staat blijft.

Samen kun je meer dan alleen. Het is inspirerend om het enthousiasme, de denkkracht en saamhorigheid van de bewoners te benutten om op deze prachtige plek een geheel nieuw woongebouw te ontwikkelen

Onze wooncoöperatie – een ideële vereniging – is een belangrijk antwoord op de eenzijdige ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Wonen is steeds meer een verdienmodel geworden en daarmee onbetaalbaar voor gewone burgers. Via onze statuten zorgen wij ervoor dat dit bij ons niet kan gebeuren. Zo is onze coöperatie een vereniging om gewone burgers voor lange termijn in Amsterdam betaalbaar te laten wonen.

Onze filosofie

Met plezier samenleven

In onze wooncoöperatie hebben de bewoners oog voor elkaar en voor hun omgeving. We willen een mix van jongeren een ouderen, ongeveer fifty-fifty; dus we maken levensloopbestendige woningen. Die ontwikkelen we gezamenlijk.

Nabuurschap betekent ook dat de woongemeenschap deel uitmaakt van en haar bijdrage levert aan de buurt of wijk, waar mensen uit diverse geledingen, jong en oud, plezierig met elkaar samenleven.

Humanistische basiswaarden, normen en cultuur vormen de basis en het verbindende element van de woongemeenschap. We staan open voor anderen en het respecteren andere culturen, opvattingen en diversiteit. Onze groep willen we een afspiegeling laten zijn van de Amsterdamse bevolking; divers dus!

Zelfbeschikking, gelijkheid, verdraagzaamheid, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid zijn waarden die bij ons centraal staat. En het staat iedereen vrij om zijn of haar leven naar eigen inzicht vorm te geven, zolang dat niet ten koste gaat van anderen.

Ook hebben we zorg en aandacht voor de aarde, natuur en dieren.

Betaalbare en duurzame huurwoningen

Wij zien meerwaarde in het samenleven van een in leeftijd variërende groep mensen, waarbij beroepen, leeftijd en inkomens niet de doorslaggevende factor voor de woonplek zijn.
Onze wooncoöperatie – een ideële vereniging – is een belangrijk antwoord op de eenzijdige ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Wonen is meer en meer een verdienmodel geworden en daarmee onbetaalbaar voor gewone burgers. Via onze statuten zorgen wij ervoor dat dit bij ons niet kan gebeuren. Zo is onze coöperatie een vereniging om gewone burgers voor lange termijn in Amsterdam betaalbaar te laten wonen. We bouwen enkele sociale huurwoningen en verder middeldure huurwoningen.
Als je aspirant-lid bent van Wooncoöperatie Akropolis IJburg, ontwerp en ontwikkel je samen met je toekomstige buren een duurzaam pand met een mix van privéruimtes en gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. Voor ons is het belang van duurzaamheid vanzelfsprekend. In allerlei opzichten streven we naar een bestaan dat duurzaam, energiepositief, CO²-neutraal, circulair is.
De wooncoöperatie is eigenaar van het pand. De leden huren van de coöperatie. Wanneer zij verhuizen, zeggen ze de huur op – leden bouwen geen eigendomsrechten op. Daarbij wordt de participatie van de bewoner die bij de start is ingebracht weer uitgekeerd en betaalt de nieuwe bewoner weer zijn/haar deel van de inleg. Niemand kan winst uit het wonen halen.

De woningen van de wooncoöperatie

Huurwoningen van gemiddeld € 900

INSCHRIJVEN VOOR SOCIALE HUURWONINGEN NIET MEER MOGELIJK. ER ZIJN NOG WEL 5 MIDDELDURE HUURWONINGEN VRIJ!

We ontwikkelen met elkaar een gebouw met 2- en 3 kamerwoningen variërend van ongeveer 45 tot 70m² gebruiksoppervlakte (GBO). Op de locatie is ruimte voor 22 middeldure en 8 sociale huurwoningen. De indeling van de woningen is zo flexibel mogelijk. Er zijn wel wat spelregels aan de vrije indeling verbonden, daar hoor je later nog meer over.
We bouwen heel duurzaam, want de woningen wekken ongeveer evenveel energie op al dat ze gebruiken. Dit noemen energieneutraal. Uiteraard zijn de woningen gasloos. De ontsluiting van de woningen is per lift.

Het gebouw bestaat uit 5 woonlagen. Iedere woning heeft een balkon aan de straat en een brede galerij aan de achterzijde. De maandhuur bij aanvang is ongeveer € 737 voor de sociale huurwoningen en gemiddeld € 900, variërend van € 825 tot € 975 voor de middeldure huurwoningen per maand (prijspeil 2021). Daar komen nog servicekosten voor tuin- en liftonderhoud, schoonmaak en elektriciteit in de algemene ruimtes bij. Ook is er een bijdrage nodig voor de gemeenschappelijke ruimt van € 25 per maand. De huur stijgt ieder jaar alleen met het prijsindexcijfer; de inflatie dus. Er zijn geen commerciële huurverhogingen. De sociale huurwoningen zijn bedoeld voor leden met een inkomen van maximaal € 40.765 per jaar. De middeldure huurwoningen zijn voor leden met een inkomen van 1 tot 1,5 modaal per jaar.

Aan de achterzijde bevindt zich op iedere verdieping een brede galerij, waar bij iedere woning een eigen zitruimte is.

De bergingen komen ondergronds aan de achterzijde van het gebouw. Samen bepaal je of er 1 grote fietsenstalling komt of per woning een eigen bergplaats voor de fiets.

Er zijn achter het gebouw 2 parkeerplaatsen voor eigen deelauto’s. Achter het gebouw is een tuin, waar een overdekte kas voor een grote gezamenlijke ruimte kan zorgen. Op een aantal verdiepingen is ook een collectief terras, verder komen er een of meer collectief te gebruiken ruimtes.

Op dit moment werken we aan een plan van aanpak om dit project mogelijk te maken. Onderdeel van dat plan zijn de woningaantallen en de huurhoogtes. Die bepalen mede of dit plan financieel haalbaar is. Genoemde aantallen en huurhoogtes kunnen daarom nog wijzigen.

De Locatie

Centrale ligging wooncoöperatie

Akropolis-IJburg komt centraal te liggen op het Centrumeiland, vlakbij een nog aan te leggen mooi park. Deze locatie heet ‘Kavel 12.01’. Het water van het IJmeer ligt om de hoek. Je woont er op loopafstand van winkels en horeca. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer en auto is uitstekend.

De Planning

Ontwikkeling wooncoöperatie

De gemeente Amsterdam heeft ons plan van aanpak goedgekeurd en daarom gaan we verder met de ontwikkeling van deze locatie.

Maken exploitatieopzet

Afsluiten optieovereenkomsten

Aanvraag omgevingsvergunning

Start bouw

Oplevering

: mei 2021

: juli 2022

: najaar 2022

: voor jaar 2023

: voorjaar 2024

De financiering

Financiering huurwoningen

Onze wooncoöperatie regelt de financiering van het gebouw helemaal zelf. Net als bij de bouw, krijgen de leden bij het vinden van deze financiering professionele ondersteuning. Op dit moment werken we aan de exploitatieopzet van het woongebouw. Die is eind mei gereed en pas dan is duidelijk of het plan financieel haalbaar is.

Hypotheek voor wooncoöperatie

Tot nu toe hebben we berekend dat we voor de grond (inclusief afkoop erfpacht) en bouw tussen € 7,0 en € 7,3 miljoen moeten investeren. Het grootste deel daarvan (70%) wordt gedekt door een hypotheek van een bank. Er zijn twee banken die hiervoor in aanmerking komen: de Duitse GLS Bank en de Nederlandse Rabobank. We verwachten met de Rabobank in zee te gaan. Hun aanbieding volgt in januari 2022.

Participatie voor huurwoning

Een belangrijk deel van de investering komt bij de leden van de wooncoöperatie, de huurders dus, vandaan in de vorm van een participatie. Het gaat dan om een bedrag van minimaal € 2.500 tot maximaal € 6.500 per lid voor een sociale huurwoning. En van € 12.500 tot maximaal € 26.000 voor een middeldure huurwoning. Je betaalt dit bedrag pas als je er ook echt gaat wonen. Bij aanvang van de huur dus. Als je verhuist, krijg je dit bedrag weer terug, zodra er een nieuwe huurder is die ook weer een participatie neemt. Het overige deel van de investering lenen we bij de gemeente Amsterdam: ongeveer 10 tot 16%, afhankelijk van hun leningsvoorwaarden.

Voor het zover is, ontwikkelen en bouwen we gezamenlijk de woningen. Als aspirant-lid ben je daar actief bij betrokken.

Entreegeld wooncoöperatie

Om aspirant-lid te zijn moet je € 250 entreegeld betalen. Je kunt aspirant-lid worden door het interesseformulier op deze website in te vullen. Zodra de ontwerpfase van de woningen start, ontvang je van ons een intentie-overeenkomst. Daarmee geef je aan er straks ook te willen gaan wonen en mee te willen werken aan het ontwerp. Na ondertekening van de optie-overeenkomst in juni 2021 met de gemeente Amsterdam, vragen we je een aanbetaling te doen van € 2.000 voor een sociale huurwoning en € 8.500 voor een middeldure huurwoning. Dit geld is nodig voor om alle voorbereidingen te kunnen betalen. De aanbetaling brengen we uiteindelijk in mindering op de participatie die je bij aanvang van het wonen moet voldoen. Het restant van de participatie betaal je dus op het moment dat je de sleutel krijgt uitgereikt bij oplevering van je woning.

Interesse?

Lidmaatschap wooncoöperatie

Als je interesse hebt, vul dan het formulier in. Je wordt eerst aspirant-lid. Dat word je als aan de toelatingseisen voldoet. Dat betekent dat je aan de inkomenseisen voldoet en een participatie kunt nemen, die past bij het soort woning waarin je wilt gaan wonen. Ook moet je bereid zijn actief mee te werken aan de realisatie van het woongebouw en het latere beheer en onderhoud.

Als aspirant-lid moet je ook bijdragen in de ontwerpkosten die we maken in ontwikkelfase. Die duurt 18 maanden. De bijdrage is maximaal € 2.000 voor een sociale huurwoning en € 8.500 voor een middeldure huurwoning. Je tekent hiervoor een intentie-overeenkomst.
Volgorde bij het verkrijgen van een huurwoning gaat op datum van inschrijving voor het aspirant-lidmaatschap. Je wordt volwaardig lid van de wooncoöperatie op het moment dat je gaat huren. Dan betaal je ook het restant van de participatie.

1
Step 1

Jouw leeftijdKies

Wegens grote belangstelling is inschrijven voor een sociale huurwoning niet meer mogelijk.

Kun je een participatie nemen van € 2.500 tot € 6.500 voor een sociale huurwoning? Je inkomen mag dan niet hoger dan € 40.000 bruto per jaar zijn.

Kun je een participatie nemen van € 12.500 tot € 26.000 voor een middeldure huurwoning? Je inkomen is dan hoger dan € 40.000 en maximaal € 55.000 bruto per jaar (prijspeil 2020).

Wil je apirant-lid worden en € 250 betalen? Als je aspirant-lid wordt, krijg je over ca. 2 maanden het verzoek om een optieovereenkomst voor een woning met ons aan te gaan.


keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

FormCraft - WordPress form builder