De wooncoöperatie

‘EEN DORP’ MET NOG 10 MIDDELDURE HUURWONINGEN BESCHIKBAAR, VOOR GEZINNEN ÉN 55+ERS

Akropolis IJburg is een wooncoöperatie in wording, gericht op leden door de generaties heen.

Akropolis IJburg is als het ware een dorp in de hoek van bouwblok, een leefgemeenschap gebaseerd op goed nabuurschap. Leidraad: een open mind, diversiteit en inclusiviteit, evenals leven en laten leven. Kernwaarden: respect hebben voor anderen, niet oordelen, empathisch zijn, de verschillen vieren. Kortom: nieuwsgierig zijn naar elkaar, naar wat de ander drijft, bereid zijn van elkaar te leren, verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Wij zien meerwaarde in het samenleven van een in leeftijd variërende groep mensen, waarbij beroepen, leeftijd en inkomens niet de doorslaggevende factor voor de woonomgeving zijn. 

Ons project is een mix van leeftijden, bestaat uit 31 verschillende woningen, zowel sociale huur als middel dure huurwoningen, een aantal collectieve ruimten en een collectieve binnentuin. Wij willen een leefgemeenschap vormen zonder winstoogmerk waar het mogelijk is om langdurig betaalbaar te wonen gebaseerd op gedeelde waarden. Op dit moment zijn er nog 10 middeldure woningen beschikbaar, voor bewoners die door nagestreefde ‘waarden’ en ‘doelen’ delen.

De wooncorporatie was een initiatief van Vereniging Akropolis Amsterdam en Wooncorporatie centrum eiland. Samen met de initiatiefnemers, Eric Amory, procesbegeleider, architect Anke Zeinstra – met ondersteuning van onder andere een constructeur, een bouwfysicus een installatie-adviseur, en een bouwkundig tekenbureau – hebben de huidige leden een gebouw ontwikkeld. Daarbij zijn we uitgaan van duurzaamheid, integratie met groen, van houtbouw en gebruik van gerecyclede materialen. Evenals dromen van een groene gevel, een groen dak gecombineerd met zonnepanelen, en het streven naar energie onafhankelijkheid. Van gemeenschappelijke ruimten waar we elkaar kunnen ontmoeten, kunnen werken, lezen maar misschien ook een stilteruimte waar je jezelf kan horen nadenken, een boek kan lezen, kan mediteren. Dit alles is voortdurend onder druk komen te staan door een veranderende werkelijkheid, waardoor materialen en daardoor bouwkosten en de rente van de bank op de hypotheek zo zijn gestegen, dat we waarschijnlijk niet alle dromen in de bouw kunnen gaan verwezenlijken en al enige compromissen hebben moeten sluiten. Daarbij is een balans gezocht tussen dromen en realiteit.

Alle leden van de wooncorporatie zijn ‘mede-eigenaar’ echter zonder aansprakelijkheid (u.a.). De wooncorporatie verhuurt de 31 appartementen uitsluitend aan haar leden, die ook samen de coöperatie besturen. Het lidmaatschap is gekoppeld aan een huurovereenkomst. Die sluiten we af bij oplevering.

Voor de exploitatiefase is een financieel beheer- en onderhoudsplan ontwikkeld, dat vanaf jaar één kostendekkend is, zodat het gebouw ook in de toekomst in goede staat blijft verkeren.

Als je nu aspirant-lid wordt van onze wooncorporatie wordt je in de toekomst óók ook ‘mede-eigenaar’ van het gebouw en heb je nog de kans om mee te denken over het vormgeven van de leefgemeenschap. Ook als je een sociale huurwoning zoekt, is het de moeite waard je in te schrijven. Er is nu echter een (lange) wachtlijst voor de 8 sociale huurwoningen.

Het gebouw begint vorm te krijgen

Samen kun je meer dan alleen

We zijn samen met architect Anke Zeinstra druk met het ontwerp. De werkgroep Ontwerp en Duurzaamheid heeft overuren gemaakt!

Het te realiseren programma gaat om een mix van 6 sociale huurwoningen, 2 sociale huurwoningen voor gezinnen, 5 middeldure huurwoningen voor gezinnen en 18 middeldure huurwoningen voor alle doelgroepen plus collectieve voorzieningen.

Minimaal de helft van de woningen is bedoeld voor 55+ers.

Onze wooncoöperatie – een ideële vereniging – is een belangrijk antwoord op de eenzijdige ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Wonen is steeds meer een verdienmodel geworden en daarmee onbetaalbaar voor gewone burgers. Via onze statuten zorgen wij ervoor dat dit bij ons niet kan gebeuren. Zo is onze coöperatie een vereniging om gewone burgers voor lange termijn in Amsterdam betaalbaar te laten wonen.

We hebben nu woningen die varieren van 50 m2 GO (sociale huurwoningen), tot 54 en 65 m2 GO (middeldure huurwoningen). Type C en D.

De twee gezinswoningen in de sociale huur zijn 65 m2 GO. Type B.

De vijf gezinswoningen in de middeldure huur zijn 71 m2 GO groot. Type A.

Onze filosofie

Met plezier samenleven

In onze wooncoöperatie hebben de bewoners oog voor elkaar en voor hun omgeving. We willen een mix van jongeren een ouderen, ongeveer fifty-fifty; dus we maken levensloopbestendige woningen. Die ontwikkelen we gezamenlijk.

Nabuurschap betekent ook dat de woongemeenschap deel uitmaakt van en haar bijdrage levert aan de buurt of wijk, waar mensen uit diverse geledingen, jong en oud, plezierig met elkaar samenleven.

Humanistische basiswaarden, normen en cultuur vormen de basis en het verbindende element van de woongemeenschap. We staan open voor anderen en het respecteren andere culturen, opvattingen en diversiteit. Onze groep willen we een afspiegeling laten zijn van de Amsterdamse bevolking; divers dus!

Zelfbeschikking, gelijkheid, verdraagzaamheid, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid zijn waarden die bij ons centraal staat. En het staat iedereen vrij om zijn of haar leven naar eigen inzicht vorm te geven, zolang dat niet ten koste gaat van anderen.

Ook hebben we zorg en aandacht voor de aarde, natuur en dieren.

Betaalbare en duurzame huurwoningen

Wij zien meerwaarde in het samenleven van een in leeftijd variërende groep mensen, waarbij beroepen, leeftijd en inkomens niet de doorslaggevende factor voor de woonplek zijn.
Onze wooncoöperatie – een ideële vereniging – is een belangrijk antwoord op de eenzijdige ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Wonen is meer en meer een verdienmodel geworden en daarmee onbetaalbaar voor gewone burgers. Via onze statuten zorgen wij ervoor dat dit bij ons niet kan gebeuren. Zo is onze coöperatie een vereniging om gewone burgers voor lange termijn in Amsterdam betaalbaar te laten wonen. We bouwen enkele sociale huurwoningen en verder middeldure huurwoningen.
Als je aspirant-lid bent van Wooncoöperatie Akropolis IJburg, ontwerp en ontwikkel je samen met je toekomstige buren een duurzaam pand met een mix van privéruimtes en gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. Voor ons is het belang van duurzaamheid vanzelfsprekend. In allerlei opzichten streven we naar een bestaan dat duurzaam, energiepositief, CO²-neutraal, circulair is.
De wooncoöperatie is eigenaar van het pand. De leden huren van de coöperatie. Wanneer zij verhuizen, zeggen ze de huur op – leden bouwen geen eigendomsrechten op. Daarbij wordt de participatie van de bewoner die bij de start is ingebracht weer uitgekeerd en betaalt de nieuwe bewoner weer zijn/haar deel van de inleg. Niemand kan winst uit het wonen halen.

De woningen van de wooncoöperatie

Huurwoningen van gemiddeld € 900

INSCHRIJVEN VOOR SOCIALE HUURWONINGEN IS NIET MEER MOGELIJK. ER ZIJN NOG WEL 10 MIDDELDURE HUURWONINGEN VRIJ!

We ontwikkelen met elkaar een gebouw met 2- en 3 kamerwoningen variërend van ongeveer 45 tot 70m² gebruiksoppervlakte (GBO). Op de locatie is ruimte voor 22 middeldure en 8 sociale huurwoningen. De indeling van de woningen is zo flexibel mogelijk. In het ontwerpproces is gekozen voor woningen met een vrije indeling en zo min mogelijk deuren.
We bouwen heel duurzaam, want de woningen wekken ongeveer evenveel energie op al dat ze gebruiken. Dit noemen energieneutraal. Uiteraard zijn de woningen gasloos. De ontsluiting van de woningen is per lift.

Het gebouw bestaat uit 5 woonlagen. Iedere woning heeft een balkon aan de straat en een brede galerij aan de achterzijde. De maandhuur bij aanvang is ongeveer € 737 voor de sociale huurwoningen en gemiddeld € 900, variërend van € 850 tot € 1.023 voor de middeldure huurwoningen per maand (prijspeil 2020). Omdat het gebouw pas in 2025 zal worden opgeleverd zullen deze huren tegen de oplevering nog wel worden verhoogd met de inflatie.

Daar komen nog servicekosten voor tuin- en liftonderhoud, schoonmaak en elektriciteit in de algemene ruimtes bij. Ook is er een bijdrage nodig voor de gemeenschappelijke ruimte. We ramen dit op € 25 per maand. De huur stijgt ieder jaar alleen met het prijsindexcijfer; de inflatie dus. Er zijn geen commerciële huurverhogingen. De sociale huurwoningen zijn bedoeld voor leden met een inkomen van maximaal € 40.765 per jaar. De middeldure huurwoningen zijn voor leden met een inkomen van 1 tot 1,5 modaal per jaar.

Aan de achterzijde bevindt zich op iedere verdieping een brede galerij, waar bij iedere woning een eigen zitruimte is.

De fietsenbergingen komen op de begane grond van het gebouw. 

Er zijn achter het gebouw 1 of 2 parkeerplaatsen voor eigen deelauto’s. Achter het gebouw is een collectieve tuin. Mogelijk kan een overdekte kas voor een grote gezamenlijke ruimte kan zorgen. Op een aantal verdiepingen is ook een collectief terras, verder komen er een of meer collectief te gebruiken ruimtes.

Op dit moment werken we verder aan het plan van aanpak om dit project te realiseren. 

Daarvoor zijn er drie elementen die doorslaggevend worden:

  • de uiteindelijke hoogte van de huren bij oplevering (inkomsten)
  • de overeengekomen bouwsom na aanbesteding
  • de hoogte van de rente van de lening van de bank (plus de hoogte van de lening).

De Locatie

Centrale ligging wooncoöperatie

Akropolis-IJburg komt centraal te liggen op het Centrumeiland, vlakbij een nog aan te leggen mooi park. Deze locatie heet ‘Kavel 12.01’. Het water van het IJmeer ligt om de hoek. Je woont er op loopafstand van winkels en horeca. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer en auto is uitstekend.

De Planning

Ontwikkeling wooncoöperatie

De gemeente Amsterdam heeft ons plan van aanpak goedgekeurd en daarom gaan we verder met de ontwikkeling van deze locatie.

Inmiddels is het definitieve ontwerp goedgekeurd door de gemeente Amsterdam en is op 9 juni 2023 een erfpachtaanbieding gedaan. De wooncooperatie heeft op 15 juni 2023 de erfpachtaanbieding geaccepteerd! 

Afsluiten optieovereenkomsten

Aanvraag omgevingsvergunning

Start bouw

Oplevering

: juli 2022

: najaar 2023

: zomer 2024

: zomer 2025

De financiering

Financiering huurwoningen

Onze wooncoöperatie regelt de financiering van het gebouw helemaal zelf. Net als bij de bouw, krijgen de leden bij het vinden van deze financiering professionele ondersteuning. Op dit moment werken we aan de exploitatieopzet van het woongebouw. Deze exploitatie-opzet is regelmatig herzien, met name als gevolg van de hogere rente. 

Hypotheek voor wooncoöperatie

Tot nu toe hebben we berekend dat we voor de grond (inclusief afkoop erfpacht) en bouw tussen € 7,0 en € 7,3 miljoen moeten investeren. Het grootste deel daarvan (65-70%) wordt gedekt door een hypotheek van een bank. Er zijn drie banken die hiervoor in aanmerking komen: de Duitse GLS Bank, de ASN en de Nederlandse Rabobank. We verwachten met de Rabobank in zee te gaan. De uiteindelijke aanbieding zal naar verwachting eind 2023 of begin 2024 wordt gemaakt, nadat er een bouwsom is overeengekomen met een bouwer.

Participatie voor huurwoning

Een belangrijk deel van de investering komt bij de leden van de wooncoöperatie, de huurders dus, vandaan in de vorm van een participatie. Het gaat dan om een bedrag van minimaal € 2.500 tot maximaal € 6.500 per lid voor een sociale huurwoning. En van € 12.500 tot maximaal € 26.000 voor een middeldure huurwoning. Je betaalt dit bedrag pas als je er ook echt gaat wonen. Bij aanvang van de bewoning dus. Als je verhuist, krijg je dit bedrag weer terug, zodra er een nieuwe huurder is die ook weer een participatie neemt. Het overige deel van de investering lenen we bij de gemeente Amsterdam: ongeveer 10 tot 16%, afhankelijk van hun leningsvoorwaarden.

Voor het zover is, ontwikkelen en bouwen we gezamenlijk de woningen. Als aspirant-lid ben je daar actief bij betrokken.

Entreegeld wooncoöperatie

Om aspirant-lid te zijn moet je € 250 entreegeld betalen. Je kunt aspirant-lid worden door het interesseformulier op deze website in te vullen. Zodra de ontwerpfase van de woningen start, ontvang je van ons een intentie-overeenkomst. Daarmee geef je aan er straks ook te willen gaan wonen en mee te willen werken aan het ontwerp. Op dit moment worden geen aanvullende bedragen gevraagd: dat zal pas gebeuren als het project definitief doorgaat. De lening van de gemeente Amsterdam volstaat voor het grootste deel van de voorbereidingskosten. Alle aanbetalingen brengen we uiteindelijk in mindering op de participatie die je bij aanvang van het wonen moet voldoen. Het restant van de participatie betaal je dus op het moment dat je de sleutel krijgt uitgereikt bij oplevering van je woning.

Interesse?

Lidmaatschap wooncoöperatie

Als je interesse hebt, vul dan het formulier in. Je wordt eerst aspirant-lid. Dat word je als aan de toelatingseisen voldoet. Dat betekent dat je aan de inkomenseisen voldoet en een participatie kunt nemen, die past bij het soort woning waarin je wilt gaan wonen. Ook moet je bereid zijn actief mee te werken aan de realisatie van het woongebouw en het latere beheer en onderhoud.

Als aspirant-lid ga je uiteindelijk bijdragen in de kosten die we maken in ontwikkelfase. De bijdrage is maximaal € 2.000 voor een sociale huurwoning en € 8.500 voor een middeldure huurwoning. Je tekent hiervoor een intentie-overeenkomst.
Volgorde bij het verkrijgen van een huurwoning gaat op datum van inschrijving voor het aspirant-lidmaatschap. Je wordt volwaardig lid van de wooncoöperatie op het moment dat je gaat huren. Dan betaal je ook het restant van de participatie.

1
Step 1

Jouw leeftijdKies

Wegens grote belangstelling is inschrijven voor een sociale huurwoning niet meer mogelijk.

Kun je een participatie nemen van € 2.500 tot € 6.500 voor een sociale huurwoning? Je inkomen mag dan niet hoger dan € 40.000 bruto per jaar zijn.

Kun je een participatie nemen van € 12.500 tot € 26.000 voor een middeldure huurwoning? Je inkomen is dan hoger dan € 40.000 en maximaal € 55.000 bruto per jaar (prijspeil 2020).

Wil je apirant-lid worden en € 250 betalen? Als je aspirant-lid wordt, krijg je over ca. 2 maanden het verzoek om een optieovereenkomst voor een woning met ons aan te gaan.


keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

FormCraft - WordPress form builder