De realisatie van Akropolis-Ijburg is zeker!

DE FINANCIERING IS ROND -DE OMGEVINGSVERGUNNING IS ONHERROEPPELIJK – DE AANNEMINGSOVEREENKOMST IS GETEKEND: DE BOUW IS ZEKER!

Op 19 juni 2024 is de financieringsofferte van de Rabobank getekend. Op dezelfde dag is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Hiermee kon op 25 juni de aannemingsovereenkomst met de Katwijkse Bouwmaatschappij worden getekend en die is vervolgens voortvarend gestart met de bouwvoorbereiding. Als sluitstuk is op 27 juni de financieringsofferte van de gemeente Amsterdam/SVn getekend.

De planning van de start bouw is nu oktober 2024 en oplevering van het gebouw ruim een jaar later.

Afgelopen drie jaar is het project vertraagd. Er leek uitzicht op financiering te zijn. Dit liep echter flinke vertraging op door de gewijzigde situatie in de wereld, waardoor de bouwkosten enorm toenamen en de rente meer dan verdubbelde. In ‘stilte’ is doorgewerkt aan de plannen, wat nu uiteindelijk heeft geleid tot een financiering door zowel stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), als de Rabobank.

Hierdoor is het zeker geworden dat ons gezamenlijk woonproject daadwerkelijk binnen afzienbare tijd kan worden gerealiseerd. We zien ernaar uit om onze woningen te mogen betrekken.

De wooncoöperatie

‘EEN DORP’ MET NOG 10 MIDDELDURE HUURWONINGEN BESCHIKBAAR, VOOR GEZINNEN ÉN 55+ERS

Akropolis IJburg is een wooncoöperatie in wording, gericht op leden door de generaties heen.

Akropolis IJburg is als het ware een dorp in de hoek van een bouwblok, een leefgemeenschap gebaseerd op goed nabuurschap. De kernwaarden zijn afgeleid van humanistisch gedachtengoed: een open mind, diversiteit en inclusiviteit, open voor anderen en respect voor anderen, gelijkwaardigheid, zelfstandigheid, verschillen waarderen. Kortom: nieuwsgierig zijn naar elkaar, naar wat de ander drijft, bereid zijn van elkaar te leren, verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Wij zien meerwaarde in het samenleven van een in leeftijd en leefstijl variërende groep mensen. 

Ons project bestaat uit een mix van 31 verschillende woningen, zowel sociale huur als middel dure huurwoningen, een aantal collectieve ruimten en een collectieve binnentuin. Wij willen een leefgemeenschap vormen zonder winstoogmerk waar het mogelijk is om langdurig betaalbaar te wonen gebaseerd op gedeelde waarden. Op dit moment zijn er nog 10 middeldure woningen beschikbaar, voor bewoners die deze ‘waarden’ en ‘doelen’ delen.

De wooncorporatie was een initiatief van Vereniging Akropolis Amsterdam en Wooncorporatie centrum eiland. Samen met de initiatiefnemers, Eric Amory, procesbegeleider, architect Anke Zeinstra – met ondersteuning van onder andere een constructeur, een bouwfysicus een installatie-adviseur, en een bouwkundig tekenbureau – hebben de huidige leden een gebouw ontwikkeld. Daarbij zijn we uitgaan van duurzaamheid, integratie met groen en gebruik van gerecyclede materialen. Evenals dromen van een groene gevel, een groen dak gecombineerd met zonnepanelen, en het streven naar energie onafhankelijkheid. Van gemeenschappelijke ruimten waar we elkaar kunnen ontmoeten, kunnen werken, lezen maar misschien ook een stilteruimte waar je jezelf kan horen nadenken, een boek kan lezen, kan mediteren. Dit alles is voortdurend onder druk komen te staan door een veranderende werkelijkheid, waardoor materialen en daardoor bouwkosten en de rente van de bank op de hypotheek zo zijn gestegen, dat we waarschijnlijk niet alle dromen in de bouw kunnen gaan verwezenlijken en al enige compromissen hebben moeten sluiten. Daarbij is een balans gezocht tussen dromen en realiteit.

Alle leden van de wooncorporatie zijn ‘mede-eigenaar’, zonder aansprakelijkheid (u.a.). De wooncorporatie verhuurt de 31 appartementen uitsluitend aan haar leden, die ook samen de coöperatie besturen. Het lidmaatschap is gekoppeld aan een huurovereenkomst. De huurovereenkomst wordt afgesloten bij oplevering.

Voor de exploitatiefase is een financieel beheer- en onderhoudsplan ontwikkeld, dat vanaf jaar één kostendekkend is, zodat het gebouw ook in de toekomst in goede staat blijft verkeren.

Als je nu aspirant-lid wordt van onze wooncorporatie wordt je in de toekomst óók ook ‘mede-eigenaar’ van het gebouw en heb je nog de kans om mee te denken over het vormgeven van de leefgemeenschap. Ook als je een sociale huurwoning zoekt, is het de moeite waard je in te schrijven. Er is nu echter een (lange) wachtlijst voor de 8 sociale huurwoningen.

Het ontwerp van het gebouw is definitief en nu in de fase van een uitvoeringsgereed ontwerp

Werken aan het ontwerp

We hebben samen met architect Anke Zeinstra en diverse adviseurs intensief aan het ontwerp gewerkt. De werkgroep Ontwerp en Duurzaamheid en ook onze adviseurs hebben overuren gemaakt!

Het definitieve programma is een mix van 6 sociale huurwoningen, 2 sociale huurwoningen voor gezinnen, 5 middeldure huurwoningen voor gezinnen en 18 middeldure huurwoningen voor alle doelgroepen plus collectieve voorzieningen.

Minimaal de helft van de woningen is bedoeld voor 55+ers.

We hebben nu woningen die varieren van 50 m2 GO (sociale huurwoningen), tot 54 en 65 m2 GO (middeldure huurwoningen). Type C en D.

De twee gezinswoningen in de sociale huur zijn 65 m2 GO. Type B.

De vijf gezinswoningen in de middeldure huur zijn 71 m2 GO groot. Type A.

Onze filosofie

Een antwoord op de ontwikkelingen in de woningmarkt. Tevens met plezier samenleven

Onze wooncoöperatie – een ideële vereniging – is een belangrijk antwoord op de eenzijdige ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Wonen is steeds meer een verdienmodel geworden en daarmee onbetaalbaar voor gewone burgers. Via onze statuten zorgen wij ervoor dat dit bij ons niet kan gebeuren. Zo is onze coöperatie een vereniging om gewone burgers voor lange termijn in Amsterdam betaalbaar te laten wonen.In onze wooncoöperatie hebben de bewoners oog voor elkaar en voor hun omgeving. We willen een mix van jongeren een ouderen, ongeveer fifty-fifty; dus we maken levensloopbestendige woningen. Die ontwikkelen we gezamenlijk.

Doel is een gebouw waar mensen uit diverse geledingen, jong en oud, plezierig met elkaar en met respect naar elkaar samenleven.

De wooncoöperatie is eigenaar van het pand. De leden huren van de coöperatie. Wanneer zij verhuizen, zeggen ze de huur op – leden bouwen geen eigendomsrechten op. Daarbij wordt de participatie van de bewoner die bij de start is ingebracht weer uitgekeerd en betaalt de nieuwe bewoner weer zijn/haar deel van de inleg. Niemand kan winst uit het wonen halen.

HIeronder de tekening van de collectieve ruimte

Duurzame huurwoningen

Het doel is ontwerpen en bewonen van een duurzaam pand met een mix van privéruimtes en gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. Voor ons is het belang van duurzaamheid vanzelfsprekend. In allerlei opzichten streven we naar een bestaan dat duurzaam, energiepositief, CO²-neutraal en circulair is.

De woningen van de wooncoöperatie

Huurwoningen van gemiddeld € 900 (prijspeil januari 2020)

INSCHRIJVEN VOOR SOCIALE HUURWONINGEN IS NIET MEER MOGELIJK. ER ZIJN NOG WEL 10 MIDDELDURE HUURWONINGEN VRIJ!

We hebben een gebouw ontworpen met 2-, 3- en 4-kamer kamerwoningen variërend van ongeveer 45 tot 71m² gebruiksoppervlakte (GBO). Op de locatie is ruimte voor 23 middeldure en 8 sociale huurwoningen. De indeling van de woningen is zo flexibel mogelijk. In het ontwerpproces is gekozen voor woningen met een vrije indeling en zo min mogelijk deuren.
We bouwen heel duurzaam, want de woningen wekken ongeveer evenveel energie op al dat ze gebruiken. Dit noemen energieneutraal. Uiteraard zijn de woningen gasloos. De ontsluiting van de woningen is per lift.

Het gebouw bestaat uit 5 woonlagen. Iedere woning heeft een balkon aan de straat en een brede galerij aan de achterzijde. De maandhuur bij aanvang is ongeveer € 737 voor de sociale huurwoningen en gemiddeld € 900, variërend van € 850 tot € 1.023 voor de middeldure huurwoningen per maand (prijspeil 2020). Omdat het gebouw pas eind 2025 of mogelijk zelfs in 2026 zal worden opgeleverd zullen deze huren tegen de oplevering nog wel worden verhoogd met de inflatie.

Daar komen nog servicekosten voor tuin- en liftonderhoud, schoonmaak en elektriciteit in de algemene ruimtes bij. Ook is er een bijdrage nodig voor de gemeenschappelijke ruimte. We ramen dit op € 25 per maand. De huur stijgt ieder jaar alleen met het prijsindexcijfer; de inflatie dus. Er zijn geen commerciële huurverhogingen. De sociale huurwoningen zijn bedoeld voor leden met een inkomen van maximaal € 40.765 per jaar (prijspeil 2020). De middeldure huurwoningen zijn voor leden met een inkomen van 1 tot 1,5 modaal per jaar.

Aan de achterzijde bevindt zich op iedere verdieping een brede galerij, waar bij iedere woning een eigen zitruimte is.

De fietsenbergingen komen op de begane grond van het gebouw. 

Er zijn achter het gebouw 1 of 2 parkeerplaatsen voor eigen deelauto’s. Achter het gebouw is ook een collectieve tuin. Mogelijk kan een overdekte kas voor een grote gezamenlijke ruimte kan zorgen. Op een aantal verdiepingen is ook een collectief terras, verder komen er een of meer collectief te gebruiken ruimtes.

Op dit moment is de financiering én aanbesteding rond. Er wordt gewerkt aan de bouwvoorbereiding om in oktober 2024 te kunnen starten met bouwen. 

De Locatie

Centrale ligging wooncoöperatie

Akropolis-IJburg komt centraal te liggen op het Centrumeiland, vlakbij een nog aan te leggen mooi park. Deze locatie heet ‘Kavel 12.01’. Het water van het IJmeer ligt om de hoek. Je woont er op loopafstand van winkels en horeca. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer en auto is uitstekend.

De Planning

Ontwikkeling wooncoöperatie

Na een voortvarende starts is het plan van aanpak goedgekeurd en de ontwerpwerkzaamheden gestart. Door onzekerheid over de rente en bouwkosten (in 2021), is er lange tijd onzekerheid geweest. In stilte is wel doorgewerkt.

Inmiddels zijn alle procedures doorlopen. Op 1 september 2024 wordt de grond in erfpacht over gedragen van de gemeente Amsterdam naar Akropolis-Oburg

Start bouw: verwacht in oktober 2024.

Afsluiten optieovereenkomsten

Verlenen omgevingsvergunning

Start bouw

Oplevering

: vanaf juli 2022

: juni 2024

: oktober 2024

: eind 2025

De financiering

Financiering huurwoningen

Onze wooncoöperatie regelt de financiering van het gebouw helemaal zelf. Net als bij de bouw, krijgen de leden bij het vinden van deze financiering professionele ondersteuning. Op dit moment werken we aan de exploitatieopzet van het woongebouw. Deze exploitatie-opzet is regelmatig herzien, met name als gevolg van de hogere rente. 

Hypotheek voor wooncoöperatie

Het definitieve investeringsbedrag (exclusief afkoop erfpacht) bedraagt € 7,7 miljoen. Er is subsidie toegekend voor ca. € 175.000.

De Rabobank financiert € 5,3 mln.

De gemeente Amsterdam (SVn) financiert € 1.550.000. 

Het restant wordt via participaties door de leden gefinancierd.

Participatie voor huurwoning

Een belangrijk deel van de investering komt bij de leden van de wooncoöperatie, de huurders dus, vandaan in de vorm van een participatie. Het gaat dan om een bedrag van minimaal € 2.500 tot maximaal € 6.500 per lid voor een sociale huurwoning. En van € 12.500 tot maximaal € 26.000 voor een middeldure huurwoning. Je betaalt dit bedrag pas als je er ook echt gaat wonen. Bij aanvang van de bewoning dus. Als je verhuist, krijg je dit bedrag weer terug, zodra er een nieuwe huurder is die ook weer een participatie neemt. 

Entreegeld wooncoöperatie

Om aspirant-lid te zijn moet je € 250 entreegeld betalen. Je kunt aspirant-lid worden door het interesseformulier op deze website in te vullen. Zodra de ontwerpfase van de woningen start, ontvang je van ons een intentie-overeenkomst. Daarmee geef je aan er straks ook te willen gaan wonen en mee te willen werken aan het ontwerp. Op dit moment worden geen aanvullende bedragen gevraagd: dat zal pas gebeuren als het project definitief doorgaat. De lening van de gemeente Amsterdam volstaat voor het grootste deel van de voorbereidingskosten. Alle aanbetalingen brengen we uiteindelijk in mindering op de participatie die je bij aanvang van het wonen moet voldoen. Het restant van de participatie betaal je dus op het moment dat je de sleutel krijgt uitgereikt bij oplevering van je woning.

Interesse?

Lidmaatschap wooncoöperatie

Als je interesse hebt, vul dan het formulier in. Je wordt eerst aspirant-lid. Dat word je als aan de toelatingseisen voldoet. Dat betekent dat je aan de inkomenseisen voldoet en een participatie kunt nemen, die past bij het soort woning waarin je wilt gaan wonen. Ook moet je bereid zijn actief mee te werken aan de realisatie van het woongebouw en het latere beheer en onderhoud.

Als aspirant-lid ga je uiteindelijk bijdragen in de kosten die we maken in ontwikkelfase. De bijdrage is maximaal € 2.000 voor een sociale huurwoning en € 8.500 voor een middeldure huurwoning. Je tekent hiervoor een intentie-overeenkomst.
Volgorde bij het verkrijgen van een huurwoning gaat op datum van inschrijving voor het aspirant-lidmaatschap. Je wordt volwaardig lid van de wooncoöperatie op het moment dat je gaat huren. Dan betaal je ook het restant van de participatie.

1
Step 1

Jouw leeftijdKies

Wegens grote belangstelling is inschrijven voor een sociale huurwoning niet meer mogelijk.

Kun je een participatie nemen van € 2.500 tot € 6.500 voor een sociale huurwoning? Je inkomen mag dan niet hoger dan € 40.000 bruto per jaar zijn.

Kun je een participatie nemen van € 12.500 tot € 26.000 voor een middeldure huurwoning? Je inkomen is dan hoger dan € 40.000 en maximaal € 55.000 bruto per jaar (prijspeil 2020).

Wil je apirant-lid worden en € 250 betalen? Als je aspirant-lid wordt, krijg je over ca. 2 maanden het verzoek om een optieovereenkomst voor een woning met ons aan te gaan.


keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

FormCraft - WordPress form builder